Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti (nová právna úprava)

Dňa 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Zákon), prinášajúci novinky v oblasti tzv. whistleblowingu.

Na základe Zákona sú Zamestnávatelia zamestnávajúci najmenej 50 zamestnancov povinní od 30. septembra 2019 (i) zaviesť systém preverovania oznámení a (ii) ustanoviť odborne spôsobilú osobu zodpovednú za ochranu oznamovateľov a garantovať jej nezávislosť. Nad plnením povinností zamestnávateľa a ochranou oznamovateľov bude dohliadať novo zriadený úrad.

I. Systém preverovania oznámení

Dotknutý zamestnávateľ je povinný zaviesť vnútorný systém preverovania oznámení a prijať technické a organizačné opatrenia vhodné na predchádzanie protispoločenskej činnosti, jej včasnú identifikáciu, preverenie, riadnu evidenciu a elimináciu jej následkov. Zákon v tejto súvislosti ukladá dotknutým zamestnávateľom širšie povinnosti ako predchádzajúca právna úprava z roku 2014. Preto by aj ten zamestnávateľ, ktorý už v súčasnosti má nastavený systém preverovania oznámení mal posúdiť či spĺňa všetky požiadavky Zákona.

II. Zodpovedná osoba

Dotknutý zamestnávateľ bol podľa predchádzajúcej právnej úpravy povinný ustanoviť zodpovednú osobu. Po novom však musí zamestnávateľ ustanoviť takú zodpovednú osobu, ktorá spĺňa odborné predpoklady ustanovené v Zákone, a navyše jej musí zabezpečiť možnosť nezávisle vykonávať jej úlohy a poskytovať jej potrebnú súčinnosť a prostriedky. Zamestnávateľ nesmie zodpovednú osobu postihovať za výkon jej úloh. Zamestnávateľ musí identitu zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení zverejniť jasne, zrozumiteľne a dostupne všetkým zamestnancom.

III. Úrad na ochranu oznamovateľov

Novozriadený Úrad bude garantom ochrany whistleblowerov. Preberie funkcie, ktoré pôvodne zastával inšpektorát práce a Ministerstvo spravodlivosti SR. Medzi jeho hlavné úlohy bude patriť najmä kontrola dodržiavania zákona, poskytovanie odborného poradenstva, zvyšovanie povedomia o whistleblowingu, zabezpečenie ochrany oznamovateľov. Úrad je tiež oprávnený poskytnúť oznamovateľovi odmenu až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy, resp. uložiť pokuty zamestnávateľovi za porušovanie Zákona až do výšky 20.000 EUR.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Zákona a jeho implementácie obráťte sa na niektorého z nižšie uvedených autorov alebo na Váš obvyklý kontakt z Barger Prekop.

Ranked in:

Corporate/M&A
Dispute Resolution


Energy
Real Estate


Competition/Antitrust
Banking & Finance

This document is of a purely informative nature and cannot be construed as legal advice or legal analysis.